Regulamin Biblioteki NCBJ

§ 1

Biblioteka Narodowego centrum Badań Jądrowych w Świerku działa w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1977 r. (Dz. Ustaw z dnia 28.07.1997, nr 85 poz. 539)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. Ustaw z 20 listopada 1999, nr 93, poz. 1077

§ 2

Niniejszy regulamin jest podstawowym aktem prawnym w Bibliotece Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

§ 3

Biblioteka Narodowego Centrum Badań Jądrowych pełni funkcję biblioteki naukowej.

§ 4

Do zadań biblioteki należy:

 1. Organizowanie warsztatu pracy naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych poprzez odpowiednie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury naukowej.
 2. Współpraca z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wydawnictw i źródeł informacji.

§ 5

Pracami Biblioteki kieruje i ponosi odpowiedzialność materialną kierownik biblioteki.

GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

§ 6

 1. Biblioteka gromadzi zbiory z zakupu, wymiany międzybibliotecznej z przydziałów i darów instytucji i osóbprywatnych oraz za prenumeraty czasopism.
 2. Biblioteka dokonuje zakupów ze środków finansowych NCBJ.

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

§ 7

Do obowiązku biblioteki należy opracowywanie wszystkich rodzajów zbiorów wpływających do Biblioteki, takich jak:

 • druki zwarte,
 • czasopisma,
 • prace doktorskie,
 • raporty.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

§ 8

 1. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną dla pracowników i doktorantów NCBJ oraz dla instytucji i bibliotek w kraju i zagranicą.
 2. Biblioteka prowadzi katalogi tradycyjne szufladkowo-kartkowe alfabetyczne i rzeczowe według UKD.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

§ 9

 1. Biblioteka udostępnia zbiory własne jak również sprowadzane z innych bibliotek w drodze wypożyczeni międzybibliotecznych.
 2. Realizacja tego zadania następuje poprzez:
  • udostępniania księgozbioru w czytelni,
  • udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni,
  • udostępnianie księgozbioru instytucjom i bibliotekom w kraju i zagranicą,
  • wypożyczanie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowychi zagranicznych.

§ 10

 1. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać:
  • pracownicy i doktoranci NCBJ,
  • pracownicy, studenci, doktoranci wyższych uczelni, zgodnie z przepisami korzystania w czytelni,
  • inne biblioteki i instytucje.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

§ 11

Wypożyczalnia i czytelnia Biblioteki NCBJ czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 14.00.

§ 12

Prawo do wypożyczania dział na zewnątrz, po założeniu przez pracownika biblioteki kartoteki osobowej posiadają:

 • pracownicy i doktoranci NCBJ,
 • pracownicy, doktoranci i studenci szkół wyższych, na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 13

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub udający się na urlop bezpłatny co najmniej na 3 miesiące oraz doktoranci odchodzący z NCBJ zobowiązani są do przedłożenia w Bibliotece karty obiegowej celem potwierdzenia uregulowania wszystkich zaległości.

§ 14

Formę wypożyczeń międzybibliotecznych stosuje się w przypadku braku wydawnictw w zbiorach Biblioteki NCBJ.

§ 15

Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca.

§ 16

Zmiany niniejszego regulaminu będą dokonywane w trybie odrębnychzarządzeń Dyrektora NCBJ.