IDEA - Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (DIZ)

Adres:

ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, DIZ@ncbj.gov.pl

idea.edu.pl

Kierownik Zakładu:

dr inż. Karol Wawrzyniak

karol.wawrzyniak@ncbj. gov. pl

ul. Pasteura 7, pok. 120

tel. 22 118 44 12

Przedmiot ba­dań:

  • mo­delowanie ma­te­ma­tycz­ne w ener­ge­ty­ce z uży­ciem High Per­for­man­ce Com­pu­ting (HPC),
  • za­gad­nie­nia ge­ne­ra­cji, prze­sy­łu, dys­try­bu­cji oraz wy­mia­ny mię­dzy­kra­jo­wej ener­gii elek­trycz­nej,
  • pro­ble­my do­ty­czą­ce za­gad­nień elek­tro­ener­ge­tycz­nych i bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go, m.in. za­gad­nie­nie re­di­spat­chin­gu w sy­tu­acjach awa­ryj­nych sys­te­mu elektroener­ge­tycz­ne­go (nie­speł­nio­ne kry­te­rium N-1, G-1),
  • mo­delowanie prze­pły­wów w sie­ciach elek­tro­ener­ge­tycz­nych, w tym w eu­ro­pej­skiej sie­ci prze­sy­ło­wej sys­te­mu UCTE,
  • pro­gno­zy mik­su ener­ge­tycz­ne­go,
  • struk­tu­ry ryn­ków ener­gii: mo­del wę­zło­wy oraz mo­de­le stre­fo­we ryn­ku eu­ro­pej­skie­go, pro­jek­to­wa­nie stref dla przy­szłe­go eu­ro­pej­skie­go ryn­ku ener­gii,
  • wy­zna­cza­nie cen na ryn­kach oraz wo­lu­me­nu wy­mia­ny mię­dzy­stre­fo­wej przy uży­ciu al­go­ryt­mu Mar­ket Co­upling,
  • po­dej­ście wie­lo­agen­to­we w za­sto­so­wa­niach do mo­de­lo­wa­nia za­cho­wań gra­czy na ryn­ku ener­gii oraz za­sto­so­wa­nie w na­ukach eko­no­micz­nych i so­cjo­lo­gicz­nych.