RadFarm

 

Projekt RadFarm został przedłużony do 31.12.2023r.


 

Ogłoszenia o pracy

 

Publikacje - Seminarium 21.01.2022.
https://radfarm.ncbj.gov.pl/prezentacje

 


 

 

Interdyscyplinarne Studium Doktoranckie w ramach projektu:

Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej

Projekt w ramach konkursu NCBiR POWER

Opis studiów:

Nowoczesna medycyna nuklearna sięga coraz śmielej do nowych radiofarmaceutyków, nacelowanych na diagnostykę i terapię nowotworów, a także innych schorzeń występujących powszechnie w społeczeństwie. Połączenie technik radioizotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwia wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych, w tym nowoczesnych radiofarmaceutyków receptorowych. Rozwinięcie tej innowacyjnej dziedziny badań jest w Polsce koniecznością. W Polsce działa około 70 zakładów Medycyny Nuklearnej wyposażonych w nowoczesne skanery SPECT/CT, PET i PET/CT oraz najnowsze techniki hybrydowe PET/MRI. Radiofarmaceutyki przygotowywane są w placówkach służby zdrowia, również niepublicznych, jak i przez firmy: Synektik/Iason, Monrol, Voxel itp., w których źródłem izotopów są zainstalowane cyklotrony do celów medycznych. Z powodzeniem wdrażane są nowoczesne formy radioterapii wewnętrznej. Ten rozwój stwarza gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na samodzielnych specjalistów w dziedzinie radiofarmacji. W 2010 r. Min. Zdrowia wprowadziło program podyplomowej specjalizacji z Radiofarmacji. Jednakże aktualnie w żadnej jednostce naukowej w Polsce nie jest możliwe kompleksowe kształcenie w tej dziedzinie na poziomie studiów doktoranckich. Z tej konstatacji wynika potrzeba kształcenia kadr o szerokim spektrum wiedzy o interdyscyplinarnym charakterze. Proponowane przez nas Studium Doktoranckie, skupiające najlepsze siły fachowe z wielu uczelni i instytutów badawczych, ma spełniać powyższy cel.

RadFarm będzie korzystać z doświadczeń i kadry naukowej 4 jednostek: NCBJ IChTJ (instytuty badawcze), UW oraz WUM (uczelnie wyższe). Partnerzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie technik jądrowych, projektowania i badania leków (w tym radiofarmaceutyków), modelowania molekularnego i symulacji in silico oddziaływań lek-receptor, weryfikacji przedklinicznej i klinicznej opracowanych radiofarmaceutyków. Ponadto, współpracują w ramach Centrum Projektowania Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie, CERAD – projekt znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Dużej Infrastruktury Badawczej. Dzięki potencjałowi technicznemu Partnerstwa doktoranci RadFarm będą mieli dostęp do najnowocześniejszych urządzeń jądrowych, aparatury do badań fizykochemicznych i biologicznych oraz nowoczesnej infrastruktury informatycznej, pozwalających na otrzymywanie całej gamy radioizotopów, opracowanie nowoczesnych radiofarmaceutyków i technologii ich wytwarzania, modelowanie molekularne, dozymetrię wewnętrzną i planowanie radioterapii. Ich prace będą się w sposób naturalny przekładać na nowe leki o działaniu na poziomie molekularnym (diagnostyka i terapia receptorowa, leki do radioterapii celowanej i spersonalizowanej a także leki wielofunkcyjne, o cechach dobranych do różnych technik obrazowych). Doktoranci RadFarm będą uczestniczyli we wszechstronnych badaniach ukierunkowanych na poszukiwanie i projektowanie radiofarmaceutyków oraz wdrażanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla schorzeń, w których obecnie stosowane metody są nieskuteczne. Praktycznym celem uruchomienia studiów jest przygotowanie kadry do realizacji zarówno projektu CERAD, jak i do pracy w innych jednostkach naukowych oraz dla przemysłu radiofarmaceutycznego. Oczekuje się, że w efekcie kształcenia nastąpi dalszy innowacyjny rozwój tej dziedziny. Tematy prac doktorskich będą obejmować wszystkie zagadnienia powiązane z tym głównym tematem, a więc zagadnienia przygotowania materiałów tarczowych i ich napromieniania w reaktorze jądrowym i w akceleratorach, metody chemicznego wydzielania radionuklidów, znakowania ligandów, syntezy organiczne (w tym nano- i mikro- cząstek jako nośników radionuklidów) oraz, w oparciu o znajomość zasad wytwarzania leków, prawa farmaceutycznego i atomowego – zagadnienia postaci leku, powinowactwa receptorowego, farmakokinetyki, toksykologii i dozymetrii. Istotną częścią projektu będą prace wykorzystujące komputery dużej mocy do analizy i modelowania układów o dużej liczbie stopni swobody, pozwalające na projektowanie leków. Na etapie prac przygotowawczych opracowano ponad 30 programów badawczych, spośród których doktoranci będą mogli wybierać tematykę realizowanych prac. Praca naukowa doktorantów będzie odbywała się pod opieką promotora i we współpracy z ko-promotorem z komplementarnej dziedziny, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników prowadzonych badań. Przewiduje się też udział ko-promotorów ze współpracujących zagranicznych ośrodków naukowych. Przykładowe proponowane tematy prac doktorskich:

  • Znakowane Ac-225 i Lu-177 nanociała anty-EGFRvIII jako potencjalne radiofarmaceutyki w celowanej radioimmunoterapii glejaka wielopostaciowego.
  • Opracowanie formulacji farmaceutycznej i badania przedkliniczne swoistego radiofarmaceutyku do celowanej radioterapii raka rdzeniastego tarczycy (MTC).
  • Radiobiokoniugaty nanocząstek magnetycznych dla jednoczesnej celowanej radioterapii i hipertermii.

Istotnym celem projektu będzie wdrożenie działań mających na celu wzrost stosunku liczby doktoratów zakończonych i obronionych do liczby doktorantów rozpoczynających studia. Zostanie to zrealizowane poprzez ścisłą współpracę doktoranta z promotorami, ciągłe wsparcie w zakresie metodologii i umiejętności badawczych oraz łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury naukowo badawczej zlokalizowanej w ośrodkach Partnerstwa. Jest to aspekt szczególnie istotny, ponieważ w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba doktorantów, jednak nie przełożyło się to na wzrost liczby absolwentów, którzy uzyskali stopień doktora, a to właśnie jest warunkiem zapewnienia kadry naukowej nie tylko dla uczelni i instytutów badawczych, lecz przede wszystkim dla powstających lawinowo ośrodków związanych merytorycznie z medycyną nuklearną (przygotowywanie preparatów radiofarmaceutycznych, zastosowania kliniczne, terapie niestandardowe).

Szeroko zakrojona współpraca i możliwości partnerów pozwalają na w pełni komplementarne podejście do zagadnień związanych z projektowaniem i syntezą nowych radiofarmaceutyków, na ich weryfikację kliniczną oraz na przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla radiofarmacji. Program interdyscyplinarnych studiów doktoranckich został stworzony w oparciu o dokument MNiSW „Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”. Jest on zgodny z m.in. z KD3 (zastosowano etapy rekrutacji wskazane w dokumencie, w tym np. wymagane dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna; zaplanowano wykłady dotyczące kompetencji miękkich), wnioskami tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. (zapewnienie odpowiedniego finansowania i stabilizacji dla doktorantów celem zagwarantowania warunków do badań), zasady innowacyjnego szkolenia doktorantów, opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29.11.2011 r. Ponadto treść wypracowanych programów będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca (KD4).

 

Kontakt: radfarm@ncbj.gov.pl